ศิลปะการวาดและระบายสีน้ำ

มาตรฐาน

โดยเทคนิคการระบายเรียบ Art of drawing and water coloring

Advertisements

การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เบื้องต้น

มาตรฐาน

สื่อสิ่งพิมพ์มีบทบาทเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอย่างมาก  ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ  วารสาร การ์ดอวยพร โปสเตอร์  หรือเอกสารโฆษณาต่าง  ๆ   ยิ่งในภาวะปัจจุบันเทคโนโลยีด้าน   ICT   มีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์จึงต้องใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการออกแบบ ซึ่งสามารถทำได้สะดวกและรวดเร็ว ฉะนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องใช้หลักการทางศิลปะมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ผู้รับสื่อเกิดความพึงพอใจ

การใช้ทัศนธาตุ

มาตรฐาน

สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์  วิพากษ์

วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ  ชื่นชม และ

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

 

ทัศนศิลป์กับประเพณีและวัฒนธรรมไทย

มาตรฐาน

งานทัศนศิลป์เป็นผลงานทางศิลปะที่สามารถมองเห็นได้   ประกอบด้วย    จิตรกรรม   ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  ภาพพิมพ์  เป็นต้น ซึ่งศิลปะข้างต้นส่วนใหญ่มีรูปแบบและเนื้อหาที่สะท้อนเรื่องราวทางสังคมและวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ปัจจุบันภาพสะท้อนในทางวัฒนธรรมของสังคมไทยไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนัก แต่มีสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมใหม่ๆ เข้ามาแทนที่ อีกทั้งยังบอกเล่าถึงวิถีชีวิตการต่อสู้ของผู้คนในสังคมสมัยใหม่ ซึ่งอาจมองเห็นรูปแบบทางทัศนศิลป์ในทำนองใหม่ที่สื่อให้เห็นวัฒนธรรมสมัยใหม่ได้หลายแนวทาง

ความรู้

๑.  ความหมายของประเพณีไทย

๒.  ลักษณะและประเภทงานทัศนศิลป์ที่เกิดจากประเพณี

๓.  ความหมายของวัฒนธรรมไทย

๔.  แหล่งอิทธิพลที่มีผลต่อการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์